รู้จริงก่อนสวย มั่นใจก่อนเสริม – หมอเกม (นายแพทย์อดุลย์ชัย แสงเสริฐ)